Winner QS 3000 – WSL

Maxime Huscenot – FRA

Final – QS 3000 – WSL

Heat 1
AVG Score : 14.60

Semi-Finals – QS 3000 – WSL

Heat 1
AVG Score : 15.41

Heat 2
AVG Score : 15.68

Quarter Finals – QS 3000 – WSL

Heat 1
AVG Score : 14.30

Heat 2
AVG Score : 15.22

Heat 3
AVG Score : 16.53

Heat 4
AVG Score : 13.51

Round 6 – QS 3000 – WSL

Heat 1
AVG Score : 10.78

Heat 2
AVG Score : 13.28

Heat 3
AVG Score : 12.18

Heat 4
AVG Score : 11.08

Round 5 – QS 3000 – WSL

Heat 1
AVG Score : 12.04

Heat 2
AVG Score : 11.47

Heat 3
AVG Score : 9.42

Heat 4
AVG Score : 11.63

Heat 5
AVG Score : 9.38

Heat 6
AVG Score : 9.23

Heat 7
AVG Score : 8.51

Heat 8
AVG Score : 10.14

Round 4 – QS 3000 – WSL

Heat 1
AVG Score : 8.60

Heat 2
AVG Score : 8.99

Heat 3
AVG Score : 9.17

Heat 4
AVG Score : 9.57

Heat 5
AVG Score : 7.76

Heat 6
AVG Score : 7.17

Heat 7
AVG Score : 9.29

Heat 8
AVG Score : 9.57

Heat 9
AVG Score : 7.94

Heat 10
AVG Score : 10.34

Heat 11
AVG Score : 10.50

Heat 12
AVG Score : 10.11

Heat 13
AVG Score : 9.28

Heat 14
AVG Score : 9.42

Heat 15
AVG Score : 10.92

Heat 16
AVG Score : 10.64

Round 3 – QS 3000 – WSL

Heat 1
AVG Score : 11.03

Heat 2
AVG Score : 9.10

Heat 3
AVG Score : 10.66

Heat 4
AVG Score : 8.41

Heat 5
AVG Score : 8.10

Heat 6
AVG Score : 10.47

Heat 7
AVG Score : 9.27

Heat 8
AVG Score : 8.97

Heat 9
AVG Score : 10.75

Heat 10
AVG Score : 10.75

Heat 11
AVG Score : 8.24

Heat 12
AVG Score : 10.25

Heat 13
AVG Score : 9.27

Heat 14
AVG Score : 9.92

Heat 15
AVG Score : 9.76

Heat 16
AVG Score : 7.54

Round 2 – QS 3000 – WSL

Heat 1
AVG Score : 9.05

Heat 2
AVG Score : 10.04

Heat 3
AVG Score : 13.59

Heat 4
AVG Score : 7.80

Heat 5
AVG Score : 9.12

Heat 6
AVG Score : 7.45

Heat 7
AVG Score : 5.66

Heat 8
AVG Score : 8.56

Heat 9
AVG Score : 11.85

Heat 10
AVG Score : 9.76

Heat 11
AVG Score : 9.76

Heat 12
AVG Score : 10.55

Heat 13
AVG Score : 10.83

Heat 14
AVG Score : 9.44

Heat 15
AVG Score : 8.40

Heat 16
AVG Score : 7.98

Round 1 – QS 3000 – WSL

Heat 1
AVG Score : 7.72

Heat 2
AVG Score : 9.69

Heat 3
AVG Score : 8.64

Heat 4
AVG Score : 10.06

Heat 5
AVG Score : 8.69

Heat 6
AVG Score : 11.28

Heat 7
AVG Score : 8.93

Heat 8
AVG Score : 7.89